امروز: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر

 

هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر با آگاهی از اهداف تأسیس مؤسسه که همانا تأمین و تقویت بنیه مالی و معیشتی کارکنان سپرده گذار و افزایش سطح رفاه آنان می باشد با برخورداری از اعتماد هیأت امناء محترم مؤسسه و سپرده گذاران ، نهایت تلاش و مساعی خود را در دستیابی به اهداف تعیین شده به کار بسته و با استراتژی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، کار خود را با تعیین نیازهای بلند مدت مؤسسه و میزان مناسبی از ریسک آغاز نموده و قطعأ در ادامه نیز به انتخاب سبد مناسبی از دارائی ها و در نهایت به انعطاف مالی مناسب توجه خواهد گردید، از طرفی با توجه به شرایط موجود و منابع مالی مؤسسه که حاصل از کسورات اعضاء و تأمین منابع خارج از مجموعه بانک می باشد در سال 99 و در راستای نیل به اهداف مؤسسه و اعضاء محترم در جهت فعالیت های اقتصادی سود آور، انتظار می رود اعضاء محترم هیأت امناء تدابیری اتخاذ نمایند تا مؤسسه در این مقطع بتواند از کمک های بانک شهر، جهت تقویت بنیه مالی استفاده نماید، قطعأ موضوع کمک و همراهی در این زمینه موجب انتفاع کلیه پرسنل بانک و شرکت های تابعه بانک به عنوان سپرده گذار خواهد گردید. در پایان امیدواریم که با مدیریت کارآمد منابع صندوق و همچنین بهبود فضای کسسب و کار در کشور بتوانیم سودهی مطمئن، مستمر و قابل توجهی را برای اعضاء محترم به ارمغان بیاوریم.