امروز: ۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

شركت خدمات مالی ومدیریت خبرگان شهر به شماره ثبت 534841 در تاریخ 1399/09/18 با موضوع فعالیت ارائه خدمات بازرسی ، حسابرسی ،مدیریت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.

 

خلاصه موضوع فعالیت های این شرکت عبارت است از:

ارائه خدمات مالی وحسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، امور مشاوره مالی و مالیاتی، مدیریت و حسابداری، رسیدگی های ویژه مشتمل بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم همکاری باشرکتها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستمهای طراحی شده، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری و نشر و اشاعه نتایج حاصله و انجام امور انحلال و تصفیه، انجام امور نظارت مالی بر شرکتها و موسسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انجام هر یک از فعالیتهای فوق، ارائه آموزشهای لازم در راستای ارتقاء سطح علمی پرسنل شرکتهای طرف قرارداد و پرورش نیروهای متخصص، بررسی و ارزیابی توان ایفاء انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و ارزیابی و انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و تکمیل اطلاعات زنجیره ارزش در خصوص تعیین رتبه و نمره، خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها 
   مضافاٌ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/08مبادرت به خرید وفروش سهام ،اوراق بهاداروسرمایه گذاری در سهام شرکتها نیز به موضوع فعالیت شرکت افزوده گردیده است.

 

سهامداران:

سهامدارن شرکت عبارتند از:

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
موسسه تامین آتیه بانك شهر ۱۸,۶۰۰ ۹۳.۰۰
شرکت تجارت بین الملل صنایع ومعادن ایران ۴۰۰ ۲.۰۰
شرکت فراتجارت امین شهر ۴۰۰ ۲.۰۰
شرکت بهساز عمران شهرپاد ۴۰۰ ۲.۰۰
سایر(صندوق ذخیره کارکنان  بانك شهر) ۲۰۰ ۱.۰۰
  ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰

 

اعضای هیٱت مدیره:

اعضای هیات مدیره شرکت عبارتند از:

نام و نام خانوادگی سمت
آقای قربان قدیری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
آقای محمد کیایی رئیس هیأت مدیره
آقای اصغر روح اللهی نایب رئیس هیأت مدیره
آقای علی رمضانی فر عضو هیأت مدیره
آقای سید مجتبی خاتمی عضور هیأت مدیره