امروز: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد

شركت خدمات مالی ومدیریت خبرگان شهر به شماره ثبت 534841 در تاریخ 1399/09/18 با موضوع فعالیت ارائه خدمات بازرسی ، حسابرسی ،مدیریت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.

 

خلاصه موضوع فعالیت های این شرکت عبارت است از:

ارائه خدمات مالی وحسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، امور مشاوره مالی و مالیاتی، مدیریت و حسابداری، رسیدگی های ویژه مشتمل بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی، طراحی نظامهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم همکاری باشرکتها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستمهای طراحی شده، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری و نشر و اشاعه نتایج حاصله و انجام امور انحلال و تصفیه، انجام امور نظارت مالی بر شرکتها و موسسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انجام هر یک از فعالیتهای فوق، ارائه آموزشهای لازم در راستای ارتقاء سطح علمی پرسنل شرکتهای طرف قرارداد و پرورش نیروهای متخصص، بررسی و ارزیابی توان ایفاء انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و ارزیابی و انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و تکمیل اطلاعات زنجیره ارزش در خصوص تعیین رتبه و نمره، خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها 

 

سهامداران:

سهامدارن شرکت عبارتند از:

سهامداران میزان سهم
صندوق ذخیره کارکنان  بانك شهر 93
شرکت تجارت بین الملل صنایع ومعادن ایران 2
شرکت فراتجارت امین شهر 2
شرکت بهساز عمران شهرپاد 2
سایر(صندوق ذخیره کارکنان  بانك شهر) 1