امروز: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398/07/06 اعضاء هیأت مدیره عبارتند از:

 

 

نام و نام خانوادگی سمت
آقای اسمعیل غفاری رئیس هیأت مدیره
آقای سید علیرضا سید اردوبادی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
آقای رضا اکبری اصل عضو هیأت مدیره
آقای علیرضا خطیبی عضو هیأت مدیره
آقای محمد علی برقی فوشازده عضو هیأت مدیره
آقای محمد علی صباغ زاده چنارانی عضو هیأت مدیره
آقای اصغر روح اللهی عضو هیأت مدیره