امروز: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398/07/06 اعضاء هیأت مدیره عبارتند از:

 

 

نام و نام خانوادگی سمت
آقای اسمعیل غفاری رئیس هیأت مدیره
آقای محمد علی برقی فوشازده نایب رئیس هیأت مدیره
آقای مهدی کشاورز حقیقی عضو هیأت مدیره
خانم مهسا رهنما عضو هیأت مدیره
آقای مسعود الفتی عضو هیأت مدیره
آقای مهدی اصغری عضو هیأت مدیره
آقای خدایار درخشان هوره عضو هیأت مدیره