امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند
کد: 17614-9      تعداد بازدید : 21351

سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

در اسفند ماه سال 1396 جهت جلوگیری از رسوب نقدینگی ، مؤسسه مبادرت به خرید 10 واحد خدماتی و نمایشگاهی در جزیره کیش به مبلغ 170 میلیارد ریال اقدام نمود که هم زمان با خرید ، اسناد 10 واحد مربوطه بصورت قطعی به نام موسسه انتقال یافته است، در حال حاضر ملک موصوف با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری 210 میلیارد ریال می باشد ، که اقدامات اولیه جهت فروش صورت پذیرفته است .

در اسفند ماه سال 1396 جهت جلوگیری از رسوب نقدینگی ، مؤسسه مبادرت به خرید 10 واحد خدماتی و نمایشگاهی در جزیره کیش به مبلغ 170 میلیارد ریال اقدام نمود که هم زمان با خرید ، اسناد 10 واحد مربوطه بصورت قطعی به نام موسسه انتقال یافته است، در حال حاضر ملک موصوف با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری 210 میلیارد ریال می باشد ، که اقدامات اولیه جهت فروش صورت پذیرفته است .

نظر شما :
captcha